Slider

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบครบวงจร

RCHEEWA ONLINE TOTAL SOLUTION

 

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาชีวะออนไลน์ (Rcheewaonline) เป็นการให้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบครบวงจร

เพื่อรองรับการบริหารจัดการเรียนการสอนอาชีวะศึกษา 4.0 ที่ต้องการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการและการฝึกทักษะอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PROJECT MANAGEMENT


บริหารจัดการโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

E-Learning Solution


ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เว็บไซต์ รับสมัครออนไลน์ ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบทดสอบและประเมินผล และระบบรายงานข้อมูลการเรียน

E-Learning Courseware


ออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และให้บริการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาต่างๆ

E-Learning Management Service


บริการจัดการข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ การจัดการสอบและการประเมินผลรวมถึงให้บริการตอบปัญหาการใช้งานระบบ และดูแลระบบตลอดระยะเวลาโครงการ

BENEFIT

“อาชีวะออนไลน์” เทคโนโลยีสนสนเทศเพื่อการจัดการการเรียนการสอนอาชีวะศึกษา

 

“ เทคโนโลยีเสริมคุณค่า

ยกระดับอาชีวศึกษา

สู่อุตสาหกรรม 4.0 ”

การประหยัดงบประมาณ

•  สามารถจัดตารางการเรียนการสอนให้สามารถรองรับการสอนให้กับนักศึกษาได้จำนวนมากขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่

• สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้กับรายวิชาที่มีนักศึกษาจำนวนน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาที่ฝึกงานอยู่นอกวิทยาลัยผ่านระบบ e-Leaning เพื่อให้สามารถเรียนได้จากทุกที่ ทุกเวลา และมีการเก็บข้อมูล

• กิจกรรมการเรียนการสอนในระบบ รวมทั้งลดการเดินทางของอาจารย์ไปยังสถานประกอบการ และลดการเดินทางเข้ามาเรียนในวิทยาลัยของผู้เรียน

• สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นได้    

• สามารถเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้บริการกับนักศึกษาที่ไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่วิทยาลัยได้ หรืออาจทำให้จำนวนวันในการเดินทางมาเรียนที่วิทยาลัยลดลง  

• สร้างภาพลักษณ์การเป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษา 4.0 ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

• อาจารย์ผู้สอนใช้เวลาในการบรรยายการสอนในแต่ละวิชาลดลง ทำให้สามารถดูแลนักเรียน หรือทำกิจกรรมการสอนอย่างอื่นเพิ่มขึ้นได้ ทำให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น    

• ผู้เรียน และผู้บริหารหลักสสูตรสามารถทราบผลคะแนนสอบได้อย่างรวดเร็วและลดภาระในการตรวจข้อสอบของอาจารย์ผู้สอน    

• นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมดิจิตอลให้กับนักเรียน

OUR TEAM

PROJECT MANAGER & CONSULTANT


ให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ

PROGRAMMER


ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

INSTRUCTIONAL DESIGNER


ออกแบบและพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน

E-LEARNING SPECIALIST


วิเคราะห์ออกแบบการข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงแนะนำการใช้งานระบบ

NEWS

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวณิช นายกสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบู๊ธอาชีวะออนไลน์

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวณิช นายกสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมบู๊ธอาชีวะออนไลน์ และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน #อาชีวะออนไลน์ ออกบูธงานประชุมผู้บริหาร และครูอาจารย์สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด (อาชีวะออนไลน์ Rcheewaonline)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการการพัฒนา Smart Media ด้วยระบบ e-Learning ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ในวันที่ 16 มีนาคม

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด จัดสอบกลางภาคด้วยระบบ e-Testing วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ(Sam Tech)

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ(Sam Tech)จัดสอบกลางภาคด้วยระบบ e-Testing ข้อสอบ Random นั่งสอบชิดกันแต่ข้อสอบไม่เหมือนกันค่ะ สอบเสร็จรู้คะแนนทันที #เด็ก happy #อาจารย์ happy#อาชีวะออนไลน์#เทคโนโลยีอาชีวะศึกษา#ยกระดับอาชีวะศึกษา

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบในระบบ e-Testing และ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้กับคณะอาจารย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบในระบบ e-Testing และ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้กับคณะอาจารย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม (PM Tech) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบในระบบ e-Testing และ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้กับคณะอาจารย์ เพื่อรองรับนโยบายการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย

ขอบคุณที่ไว้วางใจให้มืออาชีพอย่างเรา#G Gratitude#อาชีวะออนไลน์#Online Learning Consultance#e-Testing management#e-learning อาชีวะศึกษา

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider