การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเส้นทางการขนส่ง หลักการและกระบวนการในการบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า การวางแผนและวิเคราะห์เส้นทางการรับและส่งสินค้า การจัดเส้นทางและตารางเวลาในการดำเนินงาน ทรัพยากรขนส่ง การตัดสินใจเลือกเส้นทางการขนส่ง และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การบริหารเส้นทางการขนส่ง

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *