เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ ทฤษฎีและโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ วงจรเทียบเคียง การหาค่าฟิลล์แฟคเตอร์และประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในระบบรวมแสง ระบบโฟโตโวลตาอิคหรือเซลล์แสดงอาทิตย์แบบอื่น การประยุกต์ใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินราคาของระบบ

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *