เครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปรับสภาวะอากาศจากแผนภูมิไซโครเมตริก ส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบระเหย สารทำความเย็นโดยตรง และแบบน้ำเย็น การคำนวณโหลดความร้อนและเลือกชนิด ขนาด เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม การติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *